Horzum’dan Bayramyeri İmamına suç duyurusu

Horzum'dan Bayramyeri İmamına suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde Bayramyeri Cami imamı kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım Denizli halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. En büyük tepki ise CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum’dan geldi. Horzum İmam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Horzum'dan Bayramyeri İmamına suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde Bayramyeri Cami imamı kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım Denizli halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. En büyük tepki ise CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum’dan geldi. Horzum İmam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Horzum'dan Bayramyeri İmamına suç duyurusu
01 Nisan 2020 - 18:38

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum geçtiğimiz günlerde Bayramyeri Cami imamı Fettah Kahraman’ın kendi sosyal medya hesabından, "İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun” paylaşımından dolayı Denizli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Horzum Savcılığa yaptığı suç duyurusunda, Bu paylaşımı yapan imamın bir devlet memuru olduğunu ve görevinin dini konularda halkı aydınlatmak olduğunu, görevini kötüye kullanarak, halkı kin ve düşmanlığa iterek tahrik ettiğini belirtti.

 

Horzum; suç duyurusunda, “Her şeyden önce Bayramyeri mevki Denizli’nin tarihi ve sosyal açıdan en merkezi aynı zamanda ticari hayatın en önemli yerlerinden olup sembol bir nokta olarak kabul edilmektedir. Bu mevkide görev yapan bir din görevlisi, meslektaşları arasından seçilmektedir. Zira bu caminin bulunduğu yer sebebiyle muhtemel cemaati en seçkin bürokratlar, iş ve ticaret dünyasına yön verenlerden oluşmaktadır. Gerek Anayasamız gerekse yasalarımız toplumu din konusunda aydınlatma görevini Diyanet İşleri Başkanlığı’na tevdi etmiştir. Söz konusu kurumun bu görevi ifada en önemli aktörleri, yerel halkla birebir teması olan cami imamlarıdır. Bu sebeple imamlar ülkemizde çok önemli bir görev ifa etmekte toplumsal hareketlere yön vermekte çok etkili bir yönleri bulunmaktadır. Zira, Ülkemiz Demokrasisine karşı yapılan ’15 Temmuz 2016’ Darbe girişiminde dahi tüm camilerden yapılan anonslar ile din adamlarının etkili yönlendirmeleri ve demokrasi bilincini savunanlar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Demokrasisi halen ayaktadır” dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdan sonra Bayramyeri imamı hakkında İl Müftüsü Metin Aşık da idari soruşturma başlatmıştı.


İşte Ali Osman Horzum'un savcılığa yaptığı suç duyurusunun tamamıDENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

ŞİKAYET EDEN      : Ali Osman HORZUM  TC: 20128188190

ADRES: Sırakapılar Mah. SaltakCd. Umut Apt. No: 64 Kat: 7/14  Merkezefendi/DENİZLİ

 

ŞÜPHELİ                  : Fettah KAHRAMAN

                        Merkezefendi İlçe Müftülüğü Bayramyeri Cami İmamı  /DENİZLİ   

 

SUÇ                           :TCK 216 md ve TCK 257 md. ve ilgili yasa maddeleri

SUÇ TARİHİ             : 23.MART 2020

 

AÇIKLAMALAR   :

            ŞÜPHELİ FETTAH KAHRAMAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZEFENDİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE BAĞLI, BAYRAMYERİ CAMİİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BİR DİN GÖREVLİSİDİR.

ŞÜPHELİ, AYNI ZAMANDA AŞAĞIDA AYRINTILI OLARAK İZAH ETTİĞİMİZ SEBEPLERLE, TÜRK CEZA KANUNUN 216. VE 257. MADDELERİNDE Kİ SUÇLARI İŞLEMİŞTİR. ŞÖYLE Kİ;

           

1-SÖZKONUSU ŞAHIS, 22-23-MART.2020 TARİHİNDE, KENDİSİNE AİT SOSYAL MEDYA HESABI OLAN VE FACEBOOK ADLI HERKESE AÇIK BİR PLATFORMDA;

 “İMAMLARDAN RAHATSIZ OLAN GÜRÜH ELBET ÖNÜMÜZEGELECEKSİNİZ, O ZAMAN PAMUK YERİNE RAKI ŞİŞESİ TIKAYACAĞIZHABERİNİZ OLSUN”  İBARELİ YAZILI METİN PAYLAŞIMI YAPMIŞ VE METNİN SONUNA ALAYCI BİR KAHKAHA EMOJİSİ EKLEYEREK PAYLAŞMIŞTIR.

 

HERŞEYDEN ÖNCE BAYRAMYERİ MEVKİ, DENİZLİ İLİNİN TARİHİ VE SOSYAL AÇIDAN, EN MERKEZİ AYNI ZAMANDA TİCARİ HAYATIN EN ÖNEMLİ YERLERİNDEN OLUP SEMBOL BİR NOKTA OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.

BU MEVKİ DE GÖREV YAPAN BİR DİN GÖREVLİSİ, MESLEKTAŞLARI ARASINDAN EN DONANIMLI OLABİLECEKLER ARASINDAN SEÇİLMEKTEDİR.ZİRA BU CAMİNİN BULUNDUĞU YER SEBEBİYLE MUHTEMEL CEMAATİ, EN SEÇKİN BÜROKRATLAR, İŞ VE TİCARET DÜNYASINA YÖN VERENLERDEN OLUŞMAKTADIR.

GEREK ANAYASAMIZ GEREKSE YASALARIMIZ, TOPLUMU DİN KONUSUNDA AYDINLATMA GÖREVİNİ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA TEVDİ ETMİŞTİR. SÖZKONUSU KURUMUN BU GÖREVİ İFADA, EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ, YEREL HALKLA BİREBİR TEMASI OLAN CAMİ İMAMLARIDIR.

BU SEBEPLERLE İMAMLAR, ÜLKEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA ETMEKTE, TOPLUMSAL HAREKETLERE VE TEPKİLERE YÖN VERMEKTE ÇOK ETKİLİ BİR YÖNLERİ BULUNMAKTADIR. ZİRA, ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILAN “15 TEMMUZ 2016” DARBE GİRİŞİMİNDE DAHİ, TÜM CAMİİLERDEN YAPILAN ANONSLAR İLE DİN ADAMLARININ ETKİLİ YÖNLENDİRMELERİ VE DEMOKRASİ BİLİNCİNİ SAVUNANANLAR SAYESİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRASİSİ HALEN AYAKTADIR.

2- 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN 216.MADDESİ;

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

YİNE 5237.SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN 257.MADDESİ;

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

3-SÖZKONUSU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI, TCK’DADÜZENLENEN HER İKİ MADDE YÖNÜNDEN, SUÇUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR.

ŞÜPHELİNİN, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TÜM YEREL VE ULUSAL BASINDA HABER OLMUŞ VE YİNE MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI VE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNCE,  “İDARİ İNCELEME” BAŞLATILMIŞ VE TÜM BUNLAR KAMUOYUNDA GALEYAN OLUŞTURACAK, KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK MAHİYETTEDİR.

    EKTE SUNDUĞUMUZ, HABER SİTELERİNDE Kİ YAZILAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN ANLAŞILACAĞI ÜZERE, TCK 216. MADDESİNDE Kİ SUÇUN UNSURLAR GERÇEKLEŞMİŞTİR. YİNESÖZKONUSU FACEBOOK ADLI SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE YAPILAN PAYLAŞIMLAR, YARGITAY KARARLARI GEREĞİ ALENİYET UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YETERLİDİR.

ZİRA ŞÜPHELİ BİR DEVLET MEMURUDUR VE DİNİ KONULARDA HALKI AYDINLATMA VE KANUNLARLA BELİRLENMİŞ GÖREVLERİ İFA ETMEKLEYÜKÜMLÜDÜR. GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA VE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK EDEN KİŞİ KONUMUNDADIR.

 

SONUÇ VE İSTEM            :YUKARIDA İZAH ETTİĞİM  VE RE’SEN GÖZETİLECEK SEBEPLERLE; ŞÜPHELİ FETTAH KAHRAMAN HAKKINDA ;

 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN 216.VE 257.MADDELERİ VE SAVCILIK MAKANIZCA RE’SEN GÖZETİLECEK İLGİLİ YASA MADDELERİNDEN MÜTEVELLİT SORUŞTURMA YAPILMASINI VE ŞÜPHELİNİN CEZALANDIRILMASI YÖNÜNDE KAMU DAVASI AÇILMASINI SAYGILARIMIZLA TALEP EDERİM. 30.03.2020

                                                                      

                                                                                              Ali Osman HORZUM

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi
Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi
Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor
Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor